Finaleprojektet

Furesø Kommune har valgt at indstille plejen af kommunens græsarealer som den vigtigste indsats for fremme af biodiversiteten. Herunder kan du læse baggrunden som også er sendt til Miljøministeriet.

 • Kort beskrivelse af projektet

  Vores projekt handler om at øge biodiversiteten på kommunens græsflader igennem driften. Fokus er de arealer, som traditionelt tidligere har været slået uden hensyn til biodiversitet, dvs. græsflader i byen og langs vores veje.

  Forvaltningen udarbejdede i 2021/22 en rapport om forvaltning af græsarealer og hvilke hensyn der tages hvor og hvorfor (https://vild.furesoe.dk/graes). Rapporten dannede grundlag for en politisk beslutning i februar 2022, om at gøre endnu flere rabatter og græsarealer i byen ”vilde”.

  Vores driftsafdeling har arbejdet eksperimenterende med pleje af græsfladerne af hensyn til biodiversitet i over 10 år. Derfor bygger vores praksis på erfaringer helt tilbage til 2012 hvor vi fik kortlagt en række vejrabatter, som herefter blev slået med biodiversitet som formål. Udviklingen af disse arealer har vist os, at en tidlig slåning af vejrabatter har haft en positiv effekt på antallet af arter.

  I 2021/2022 har vi taget skridtet videre på baggrund af den politiske opbakning, ved at

  • udvide antallet af vejrabatter og græsflader som skal plejes med biodiversitet for øje.
  • udvide antallet af arealer med afbrænding som plejemetode inde i byerne (i alt blev der brændt 190 ha af i 2022),
  • udtage arealer til høslæt (også græsrabatter langs veje)
  • understøtte frivillige initiativer til at udføre naturpleje på vores græsarealer.

  Det samlede kommunale græsareal omlagt til pleje efter biodiversitetshensyn er på over 90%, heraf er en stor del vejrabatter. Vejrabatterne danner forbindelser mellem forskellige naturområder, og derfor er de vigtige at tage med.

  Den hidtidige plejepraksis af græsrabatter har resulteret i græsflader domineret af høje græsser og urter, som ikke levner plads til ret mange andre vilde blomster. Vi må derfor tænke driften om, så græsslåningsmaskinerne ikke længere er biodiversitetens fjende, men bliver brugt på det rigtige tidspunkt, så vi hæmmer græsset og tilgodeser forskellige blomstrende urter. Vores driftsfolk tænker på, hvornår og hvordan de skal slå, så de fremmer biodiversiteten, får højst mulig effekt for indsatsen og gør det logistisk muligt samt overholder regler for trafiksikkerhed.

  Målgruppen for dette projekt er faktisk de vilde blomstrende urter og de tilhørende insekter, men ved vores italesættelse af det, er den sekundære målgruppe borgerne, hvis natursyn vi håber at kunne påvirke i en mere naturvenlig retning.

 • Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE

  Fordi Furesø Kommune arbejder med de langsigtede løsninger som er med til at inspirere andre kommuner og private aktører. Vi tør gå forrest og tænke nyt. Vi tænker i lavpraktiske løsninger, som er nemme at implementere og har en gavnlig effekt på biodiversiteten, og som samtidig kan lade sig gøre i driften på den lange bane. For kræver det ekstra ressourcer til driften, bliver det svært at opretholde på den lange bane.

 • Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier
  • Nytænkende: Et opgør med traditionel drift, fordi drift af græsarealer i byen og langs veje ikke før har handlet om biodiversitet. Vi tilpasser os driften, når vi bliver klogere af egne eller andres erfaringer.

  • Engagerende: Gartnerne er inddraget og er med til idéudvikling. Det er med til at påvirke borgernes natursyn, og understøtter frivillige initiativer.

  • Vedvarende: Langtidsholdbar drift, grundessens i projektideen med at tænke langsigtet.

  • Stort: Det er stort, fordi vi når rundt i hele kommunen – over 90 % græsareal er omlagt. Alt fra rabatter på villaveje, landeveje, i bykerner, parkarealer og lign. er medtaget.
  • Intelligent: Optimere driften i forhold til biodiversitet, så det også kan lade sig gøre rent logistisk set. Fleksibelt, og vi lærer undervejs og tilpasser os.

 • Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i kommunens(-ernes) naturindsatser? :

  At alle kommuner er udfordret på samme måde. Vi har forskellig viden/erfaring, men forsøger at løse de samme udfordringer. Vi skal blive bedre til at vidensdele, så vi kan lære af hinanden og ikke alle behøver ”opfinde den dybe tallerken”. Vi inspirerer med forvaltningsrapporten om græspleje via linkedIn og vores hjemmeside, og fortæller om vores erfaringer på konferencen Danske Parkdage 2022.

 • Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre kommuner kan lade sig inspirere af:

  På højproduktive græsrabatter slå i fuld bredde i midten af maj (når vild kørvel knoppes) og igen i september efter blomstring. Slår man kun en gang årligt, bør den tidlige slåning altid prioriteres.

Del: